سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمانه ابولی – کارشناس شهرسازی اداره مسکن و شهرسازی

چکیده:

در الگوهای جدید برنامه ریزی و مدیریت شهری جهانی،اجرای پروژه های مشارکت شهری جایگاه خاصی یافته است.اجرای پروژه توسعهی شهری یک فعالیت جمعی است.مبتنی بر نقش مشارکت شهروندی با الگوهای متفاوت مبتنی بر مشارکت افراد،خانواده ها ،گروه ها،سازمانها،نهادها و بخش های خصوصی و عمومی است.اصطلاح تخصصی توسعه پایین به بالا نیز ناظر به نقش مشارکتی مردم است و نقش مشارکتیمردم (افراد،گروه ها،سازمان ها) در فرایند توسعه از جمله توسعه شهری واقعیتی انکار ناپذیر است.در این مقاله به مطالعه مشارکت شهروندان در برنامه ریزی شهری از نگاه اسناد بالادست بر اساس روش مطالعات کتابخانه ای،تحلیلی پرداخته شده است.با بحث های انجام شده به این نتیجه می رسیم که باید یک الگوی تازه در قوانین شهری جهت مشارکت مردم در اسناد بالادست ارائه داده شود.