سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سعید ناجی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده:

روش یا روش های تحقیق یکی از در وس اصلی بسیاری از رشته های علوم انسانی و برخی ازرشته های دیگر است. کتاب های زیادی به عنوان کتاب درسی و کمک درسی دراین زمینه نگاشته و بسیاری دیگرهم ترجمه شده است و بسیاری از آنها هم دربرخی رشته ها ی علوم انسانی تحت دروس اجباری یا اختیاری به دانشجویان تدریس می شوند. بااین همه، دانشجویان قادر نیستند مهارت تحقیق را در دانشگاه چنان که باید، فراگیرند.همان طورکه اساتید و مدرسان این رشته می گویندوازآنچه از خروجی دانشگاهه ا م شخص است ، مشکلاتی چند ، دست به دست هم داده اند تا درنتیجه، کیفیت کنونی آموزش تحقیق یاروش تحقیق را پایین آورده و نیازهای آموزشی کشور در این زمینه محقق نگردد. برخی از ریشه های این م شکلات به دیدگاههای آموزشی ، وبرخی دیگر به دیدگاههای علم شناخ تی و روش شناختی مربوط اند. برخی ازاین علل به ابهام در چیستی روش های تحقیق و خلط معنایی آن با رشته های دیگر و برخی ازآنها نیز به پیش فرضهای روش شناختی و معرفت شناختی مربوط می شوند که همگی در نحوه آموزش تحقیق در دانشگاههاتأثیر می گذارد. علاوه بر این مشکلات،مشکلات دیگری ه م درپیشبرد تحقیقات علوم انسانی ظهور می کنند که شاید در علوم دیگ ر کم رنگتر باشند، این مشکلات دراجرای طرح های پژوهشی مطرح اندودست وپای محققان متخصص رامی گیرند. در این مقاله می کوشیم پس از اشاره ای به مشکلات و پیش فرض های نادرستی که آموزش تحقیق و روش تحقیق وجو ددارد ،مشکلات پیشبرد و اجرای طرح های پژوهشی علوم انسانی ر ا که وضع علوم انسانی کشورمان رادچاربیماری حادی کرده است، بررسی کنیم