سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهسا مهرگان – دانشجوی دکتری معماری

چکیده:

انسان همیشه از طبیعت به عنوان الهام بخش ایده هاو نظرات خود در طراحی و موضوعات مهندسی استفاده کرده است موجودات زنده دارای ویژگی هایی چون حرکت تغییر پذیری سازگاری با محیط پاسخ به محرکهای خارجی و … هستند این موجودات درزمرهنظام های هوشمند هستند فکر مواد هوشمند بیش از یک تا دو دهه است که ذهن بشر را به خود مشغول کرده است سیرپیشرفت مصالح ساختمانی به سمت مصالح چندمنظوره مصالح ساختمانی به سمت مصالح چندمنظوره و مصالح هوشمندحرکت کرده و درنهایت به مصالح فازی منتج می گردد ما درحال حاضر درآستانه نسل بعدی ساختمان ها هستیم ساختمانهایی با درجات متعددی که کاملا رفتار اکولوژیکی دارندو قادرند با بهره گیری هوشمندانه از مصالح سازگار و عملکرد تکنولوژی جدید مناسب و دربرابر تغییرات مستقیم و غیرمستقیم پیرامون خود واکنش نشان دهند و خود را با شرایط مناسب تطبیق دهند استفاده از مصالح هوشمند یکی از بهترین پاسخ ها برای ارتباط بین معماری و محیط زیست است دراین پژوهش بعد از تجزیه و تحلیل مواد هوشمند فاصله بین چشم انداز و تحقق معماری سازگار نیازمند به مصالح هوشمند موردبررسی قرارمیگیرد.