سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی )علوم گیاهی( دانشگاه پیام نور واحد اصف
شکوفه انتشاری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
سیدماشااله حسینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سیدحسین میرطالبی – عضو کمیته تحقیقات خشکسالی شهرستان اقلید

چکیده:

تغذیه مطلوب گیاهی به ویژه تامین عناصر پتاسیم و روی می تواند یکی از روش های مؤثر بر تواناسازی گیاهان درمقابله با خشکسالی باشد. به منظور بررسی تاثیر عناصر پتاسیم و روی، بر افزایش مقاومت به خشکی در ذرت رقم سینگلکراس 704 ، آزمایشی درشرایط مزرعه در شهرستان بوانات در سال 1389 به صورت کرت های دو بار خورد شده، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. کرت های اصلی مربوط به تنش خشکی ) شاهد و تنش در مرحله رویشی ( و کرت های فرعی شامل سطوح مختلف سولفات پتاسیم ) 0 150و300کیلوگرم در هکتار و سطوح مختلف سولفات روی ) 0 15و30کیلوگرم در هکتار بود. در این آزمایش، غلظت کلروفیل، پتاسیم و روی در برگ و همچنین عملکرد دانه در گیاه ذرت، در شرایط مطلوب رطوبتی و شرایط تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان دهنده افزایش محتوای کلروفیل در شرایط تنش خشکی است، مصرف عناصر پتاسیم و روی نیز محتوای کلروفیل را افزایش داد. نتایج آزمایش نشان داد، بیشترین مقدار عملکرد دانه در شرایط مطلوب رطوبتی و مصرف توام 950 کیلوگرمدر هکتار سولفات پتاسیم و 80 کیلوگرم در هکتار سولفات روی، حاصل شد. تنش خشکی موجب کاهش عملکرد دانه گردید، در حالی که مصرف سوفات پتاسیم و سولفات روی، مقاومت گیاه را به کاهش عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی افزایش داد