سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن احمدی – استاد دانشکدهی منابع طبیعی دانشگاه تهران- گروه احیاء مناطق خشک و آوهس
سمیه طاهری – دانشجوی دورهی دآتری آبخیزداری، دانشکدهی منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

کشور ایران به دلیل تنوع اقلیمی زیاد، همیشه در معرض خطرات طبیعی مختلفی بوده است. یکی از این بلایا، سقوط بهمن در مناطق برف خیز است که درجای خود، آسی ب های قابل توجهی را بر پیکره اقتصادی و اجتماعی کشور تحمیل کرده است . این مسئله به ویژ ه در جاد ه ی چالوس که از را ه های پرتردد کشور است تهدیدی جدی محسوب شده و هرساله خسار ت های جانی و مالی غیرقابل اغماضی به بار می آورد. لذا تهیه ی نقشه ای برای تعیین میزان خطرات بهمن در بخش های مختلف این منطقه از اهمیت به سزائی برخوردار است . در اینمقاله به بررسی شاخص هائی پرداخته شد ه است که به کمک آنها م ی توان بخش های مختلف منطقه ی مورد مطالعه را از نظر میزان خطری که منطقه را تهدید م ی کند تقسیم بندی نمود . این شاخص ها عبارتند از شاخص های توپوگرافی و شیب، شاخص های زمین شناسی و زبری زمین،شاخص های پوشش گیاهی، شاخص های جهت جغرافیائی و میزان پرتوگیری و شاخص های اقلیمی . در این بررسی احتمال سقوط بهمن درهر کدام از بخش های این جاده تعیین گردیده است.