سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد حسینخانی – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
ایرج رساء – دانشیار زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

ذخیره چاه مسی یک ذخیره رگه ای چندفلزی با کانه های اصلی پیریت، کالکوپیریت، گالن، و اسفالریت می باشد. طی مطالعات ریزکاو الکترونی EPMA)بر روی اسفالریت عناصر فرعی مانندFe, Cu, Cd, Mn بهاسفالریت های چاه مسی حدود 0/503 درصد اندازه گیری شد. با توجه به میزان Feدرصد مولیFeSدر اسفالریت7/83درصد محاسبه و جهت زمی نفشار سنجی به کار گرفته شد که فشار حدود 13/61کیلوبار را نشان می داد. همچنین در مطالعات ایزوتوپی نسبت ایزوتوپی اکسیژن در کوارتز و نسبتهای ایزوتوپی اکسیژن و هیدروژن در سریسیت به ترتیب برای شناخت منشأ سیالات مرتبط با کانیسازی و دگرسانی اندازهگیری شد. مطالعات ایزوتوپی اکسیژن انجامگرفته روی کوارتزهای در تعادل با کانیسازی نشان داد که آب ماگمایی منشأ سیالات کانهزا در این رگهها بوده است. به علاوه نسبتهای ایزوتوپی اکسیژن و هیدروژن سریسیت در سنگهای میزبان کانیسازی نشانگر آب جوی به عنوان منشأ سیالات دگرسانی سریسیتی میباشد که مشخص کننده دو منشأ متفاوت برای کانی سازی و دگرسانی می باشد.