سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پریسا پیروزفر – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نسیم عسکری –
زیبا خدائیان –
سیدعلی زارعی –

چکیده:

مطالعات هیدروژئوشیمی درمنطقه کلاردشت درقالب دوگروه آبهای سطحی 17ایستگاه درسرشاخه های اصلی و انشعابات سرداب رود و زیرزمینی 28چشمه و 3حلقه چاه قابل تقسیم بندی است برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب مانندهدایت الکتریکی اسیدیته شوری کدورت و دما با استفاده ازدستگاه هایقابل حمل درمحل نمونه برداری اندازه گیری شده است انالیز ترکیبات یونی نمونه های آب با دستگاه ic و اندازه گیری فلزات سنگین و عناصر جزئی با روش ICP-OES درازمایشگاهی های مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورانجام گردیده است نتایج مطالعه نشان میدهد که درکلیه ایستگاه های نمونه برداری ازسرداب رود میزان عناصر B, Ag, Cu, Mn, Ti, Zn, Cd, Cr, Ni زیرحدتشخیص دستگاه اندازه گیری شده اما مقدار عناصر Fe, Sn Pb, A As, Hg, Se, یون نیترات دراکثرایستگاه ها بالاتر ازحد استاندارد آب شیرین می باشد به نظر می رسد وجود معادن سرب دراطراف کلاردشت و نشت پسابهای خانگی و صنعتی منبعی برای ورود فلزات سنگین و عناصر سمی به حوضه آبریز رودخانه سرداب رود باشد.