سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود ثانوی خشنود – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه فیزیک
ناصر تجبر – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه فیزیک
محمدرضا علی نژاد – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه فیزیک
دانیل فروشارت – فرانسه، گرونوبل، مرکز تحقیقات علوم CNRS

چکیده:

در این تحقیق آثار مغناطوالاستیکی آلیاژ فری مغناطیس Er2Fe9Co5B ، بررسی شد . اندازه گیریها با استفاده از پیمانة کرنش سنج در بازه دمایی 293 تا 493 Kو میدانهای تا1/ 5 T، انجام پذیرفت . اندازهگیریها نشان داد، مغناطوتنگش طولیλ ) t)و مغناطوتنگش حجمی ΔV/Vدر بازه دمایی 300 تا 380 Kروندافزایشی دارند . درهمین بازه دمایی مغناطوتنگش ناهمسانگرد ) )Δλ تغییرات کمتری را نشان میدهد . این رفتار با توجه به گذار بازجهتگیری اسپینی در دمای373 K، تفسیر میشود . همچنین منحنیهای همدمای مغناطوتنگش نشان میدهند که مقدار فرین آنها منطبق با دمای بازجهتگیری اسپینی TSRاست.