سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین عابدی – دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
رضا جعفری – دانشجوی ارشد دانشگاه غیرانتفاعی شمس گنبد

چکیده:

پژوهشهای انجام شده نشان میدهند که محیط علاوه بر عناصر کالبدی شامل پیامها، معانی و رمزهایی است که مردم براساس نقشها،توقعات، انگیزهها و دیگر عوامل آن را رمزگشایی و درک میکنند. و در مورد آن به قضاوت میپردازند. این حس کلی که پس از ادراک و قضاوت نسبت به محیط خاص در فرد بوجود میآید حس مکان نامیده میشود که عاملی مهم در هماهنگی فرد و محیط، بهره- برداری بهتر از محیط، رضایت استفادهکنندگان و در نهایت احساس تعلق آنها با محیط و تداوم حضور در آن میشود. [ 1] اندیشمندان غربی مطالعات و تألیفات بسیاری در خصوص حس مکان و پدیدارشناسی مکان انجام دادهاند. و معمولاً ما در مطالعات خود از آنها بهره می- گیریم. این در حالی است که تلاش زیادی از طرف صاحبنظران ایرانی انجام نشده است. اما به نظر میرسد مفهوم حس حضور در معماری اسلامی میتواند شروعی بر انجام مطالعات پدیدارشناسانه معماری اسلامی باشد