سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم لطیفی خواه – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور

چکیده:

این تحقیق با هدف دستیابی به مناسبترین تاریخ یا تاریخ های کاشت موز رقم دوارف کاوندیش در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 12 تیمار تاریخ کاشت شامل کشت پاجوشهای همسان و یکنواخت از نظر اندازه ، ارتفاع و وزن در پانزدهم هر ماه و سه تکرار که در آن یک کرت آزمایشی شامل 12 بوته موز بود در مرداد ماه سال 1383 به مدت 2 سال و 6 ماه در باغ زراباد شهرستان کنارک به اجرا درآمد دراین آزمایش از کرتهایی به ابعادچهل متر مربع استفاده شد. در طول اجرای پروژه کلیه عملیات زراعی براساس آخرین یافته های تحقیقاتی انجام شد و صفات کمی گیاه از جمله درصد گیرایی، ویژگیهای گیاه ارتفاع و تعداد برگ، زمان برداشت طول دوره گل دهی تا برداشت محصول ، ویژگیهای میوه وزن و طول خوشه موز، تعداد پنجه و تعداد میوه در هر خوشه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین تعداد پاجوش تولیدی در هر بوته موز در تاریخ های کاشت مختلف وجود داشت.