سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید مدنی – دانشیار زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
صالح حائری نژاد – کارشناس ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
حسن آقاجانی – کارشناس ارشد دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی
حجت صفری کمال آبادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بهرمان

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی مناسب ترین تاریخ کاشت بر عملکرد و اجرای عملکرد آفتابگردان در منطقه روداب از توابع شهرستان بم در سال زراعی 88-87 اجراء شد. آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی با دو عامل تاریخ کاشت T1 =87/12/15و87/12/28 =T2 وT3 =88/1/15و رقم (آذر گل، رکورد، زاریا و مهر) در سه تکراراجراء شد. فاصله ردیف ها 50 سانتی متر و فاصله بوته ها روی ردیف 25 سانتی متر و تراکم بوته 80/000 بوته در هکتار در نظر گرفته شد. صفات مورد بررسی شامل عملکرد دانه، وزن هزار دانه، ارتفاع گیاه، تعداد دانه در طبق بود. اثر تاریخ کاشت بر صفات مذکور معنی دار بود به طوری که عملکرد دانه در تاریخ کاشت اول با 4400 کیلوگرم در هکتار بیشترین و تاریخ کاشت سوم به دلیل مواجه شدن با دمای بالا و پوکی دانه با 4100 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد. اثر رقم بر صفات مورد مطالعه به جز وزن هزار دانه در سطح احتمال 1درصد معنی دار شد. رقم هیبرید آذر گل با عملکرد دانه 4610 کیلوگرم در هکتار دارای بهترین عملکرد بود. اثرات متقابل بین تاریخ کاشت و رقم به جزء وزن هزار دانه بر تمام صفات در سطح آماری معنی دار بود به طوریکه تاریخ کاشت دوم رقم آذر گل بهترین عملکرد دانه را داشت