سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی رئوفت – دانشکده مهندسی برق و الکترونیک- دانشگاه شیراز
امیرحسن یزدآور – بخش تحقیق و توسعه – شرکت مشیران – شیراز

چکیده:

خط132KV منطقه عسلویه که به صورت خط هوایی با دکلهای تلسکوپی در حال اجراست، در دو قطعه از مسیر به طولهایkm 1/5 و km 20 kv 2 با خط موجود شرکت توزیع تلاقی خواهد داشت . محدودیت فضا در اجرا، رعایت حریم خط132KV را غیر ممکن نموده است . اگر چه در نظر است در این دو قسمت از کابل خودنگهدار برای شبکه20KV استفاده شود، اما به دلیل نزدیکی این دو خط، بررسی اثر القای الکتریکی و مغناطیسی خط 132KVرو ی خط 20KVدر شرایطی که خط برقدار است و به مصرف کننده متصل است و همچن ین در شرا یطی که برا ی تعم یر و نگهدار ی ب ی برق شده است ضرور ی م ی باشد. در ا ین مقاله علاوه بر تحل ی ل مسا یل ذکر شده، اثر غلاف کابل و وقوع اتصال کوتاه در شبکهKV نیز بررس ی شده است . مطالعات مورد نظر از طریق مدل شبکه در نرم افزارATP/EMTPانجام شده و با نمودن محاسبه ولتاژ القاء شده، مشکلات محتمل ب رای ا ی ن طرح شناسایی و تحلیل شده است.