سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم فرج پور – استادیارگروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تهران
احمد شرافت پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تهران
آمنه هوشنگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند تهران

چکیده:

مدیریت هر سازمان برای اینکه بتواند چگونگی هدفهای خود را به گونه ای معین تعریف کند ، لازم است که بگونه ای دقیق عمکرد کارکنان را به صورت کتبی شاخص گذاری و اندازه گیری کند . در این تحقیق به بررسی چگونگی گردآوری داده ها و تحلیل آنها جهت استفاده از داده های خام در راستای سوالات تحقیق پرداخته می شود و از دو آزمون کلموگروف – اسمیرنوف و آزمون بارتلت برای تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها استفاده شده است . هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد کارکنان شرکت پژوهاب ابنیه ایران بوده است . در این راستا دو فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی مطرح شد و در ارتباط با متغیر ارزیابی عملکرد بیشترین نمره مربوط به ارزیابی سالانه و کمترین نمره برای مقدار زمانی است که مدیران صرف بحث درباره نتایج ارزیابی عملکرد می گذارند می باشد