سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا تمرتاش – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
بهجت ریحانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتع داری دانشگاه مازندران
محمدرضا طاطیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتع داری دانشگاه مازندران
مریم رضائی پاشا – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری .

چکیده:

با توجه به نقش و اهمیت پوشش گیاهی در جلوگیری از تخریب و فرسایش خاک و از آنجا که بهره برداری های بی رویه از پوشش، هر ساله از پتانسیل تولیدی این منابع کاسته و به تدریج تخریب و تبدیل آن را از نظر کمی و کیفی موجب می گردد، امروزه بررسی و ارتباط بین عوامل خاکی و پوشش گیاهی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار گردیده است .
خاک های مارنی به دلیل سازندهای ریز دانه و با توجه به ساختار خاص خود تراکم کافی و لازم جهت مقاومت در مقابل اثرات عوامل آب و هوایی را نداشته و در صورت مواجهه با شرایط نامساعد، خصوصاً تخریب پوشش گیاهی، به سرعت فرسایش یافته و تخریب می گردند . بدین منظور، تحقیق حاضر جهت بررسی روابط موجود بین این عوامل، بر روی خاکهای مارنی شهرستان بیرجند صورت گرفت