سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکبر قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری
حشمت اله حیدری – استادیار گروه جنگلداری و جنگل شناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
داود آزادفر – استادیار گروه جنگلداری و جنگل شناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
علی جعفری – اعضا هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر.

چکیده:

خاک و پوشش گیاهی اساسی ترین فاکتورها در اجرای پر وژه های مدیریتی و توسعه جنگل ها هستند و پوشش گیاهی بهترین شاخص برای تشخیص و تشریح تغییرات محیطی است . به منظور رفتارسنجی پخش سیلاب و همچنین ارتباط خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و ویژگی های رویشی کنار ایرانی (Ziziphus spina Christi) سه قطعه مجاور هم ، با میزان ورودی سیلاب مختلف در "ایستگاه تحقیقاتی پخش سیلاب کوثر ۳ تنگستان" در استان بوشهر انتخاب گردید و در هرقطعه، ۶ پروفیل احداث، و از دو عمق ۲۰-۰ و ۴۵-۲۰ سانتی متری خاکی برداشت و برخی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک اندازه گیری شد (جمعا ۳۶ نمونه خاک ). پوشش درختی به روش خوشه ای با پلات های ۱۶۰۰ متر مربعی ۴۰×۴۰ ، ۴ پلات در اطراف هر پروفیک برداشت گردید. تجزیه واریانس به صورت مستقل در هر دو گروه متغیر موردبررسی انجام و از میانگین تیمارها برای تجزیه های آماری استفاده شد