سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صادق کریم زاده – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن – مازندران
هادی حسین آبادی – مدرس دانشکده کشاورزی دانشگاه پیام نور واحد جوین – سبزوار

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثر منابع مختلف چربی کارخانجات روغن کشی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 360 قطعه جوجه گوشتی جنس نر سویه آرین در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار و 30 قطعه جوجه در هر تکرار به پن های اختصاص یافتند . تیمارها شامل جیره پایه بدون منبع چربی و جیره پایه به اضافه 10 درصد از منابع مختلف چربی کارخانجات روغن کشی شامل روغن خام سویا، اسید چرب سویا و پسماند روغن سویا(لرد) بودند. این آزمایش به مدت 6 هفته انجام شد. بر اساس نتایج این آزمایش اختلاف معنی داری در خوراک مصرفی بین تیمارهای مختلف منابع چربی مشاهده نشد.افزودن منابع مختلف چربی سبب افزایش معنی دار وزن بین تیمارها در کل دوره پرور ش شد (P<0/05 افزودن منابع مختلف چربی در جیره سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجه های گوشتی شد. در این آزمایش اثر منابع چربی بر بازده لاشه و درصد وزنی سینه و ران تاثیر معنی دار نبود. بر اساس نتایج آزمایش حاضر افزودن منابع مختلف چربی کارخانجات روغن کشی منجر به افزایش عملکرد رشد جوجه های گوشتی شد