سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا دلاوری – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… «عج» پژوهشکده طب رزمی
حسنعلی محبی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… «عج» پژوهشکده طب رزمی
علی غنجال – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… «عج» پژوهشکده طب رزمی
صدیقه میرهاشمی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… «عج» پژوهشکده طب رزمی

چکیده:

زنجیره امداد و انتقال، مجموعه مکانها و فعالیت هایی را شامل می شود که از زمان پدید آمدن آسیب تا زمان برطرف کردن مشکل و درمان مصدوم نقش اساسی را ایفا می کند . مکانهای احتمالی در زنجیره امداد و انتقال در یک رزمایش شامل پست امداد ، اورژانس صحرایی، بیمارستان صحرایی، نقاهتگاهها، بیمارستان ها و سایر مراکز عقبه می باشند که در یک سیستم با بکارگیر نیروی انسانی متخصص و اجد شرایط به ماموریت خود که همان انداد و درمان مصدومین ناشی از حادثه می باشد، می پردازد. این مطالعه بهمنظور بررسی وضعیت امداد و انتقال در صعود یا زهراکه در مردادماه سال ۱۳۸۲ در ارتفاعات قلهسبلان در استان اردبیل برگزار شد، در جهتبررسی امدادو انتقال در نیروهای بهداری سپاه و بررسی نقاط قوت و ضعف و ارائه پیشنهادات لازم انجام گرفته است.
این بررسی به روش تحلیلی – مقطعی بر روی جامعه ای شامل مراکز درمانی مستقر در منطقه صعود سبلان انجام گرفت. با طراحی پرسشنامه اعتبار سنجی شده که شامل هفت بخش عمده تجهیزات ، امکانات، ارتباطات نیروی انسانی انتقال، ترابری، نیروی انسانی امدادی، ابزارامدادو انتقال و مدارک پزشکی بود، اطلاعات از مراکزدرمانی مستقر درمنطقه شامل ۱ بیمارستانی صحرایی، ۳ اورژانس صحرایی، ۴ پست امداد جمع آوری شد سپس اطلاعات با استفاده ازشاخص های آماری توصیفی شامل میانگین، میانه،‌نما، درصد و خطای معیار تحت نرم افزار SPSS10 تجزیه و تحلیل آماری انجام گرفت.
برخی از نتایج مهم طرحعبارتند از وضعیت تامین تجهیزات پزشکی ، دارو و لوازم مصرفی مراکز درمانی، فضای مراکز درمانی، وضعیت برآورد تجهیزات زمانب رگشت مصدوم به عقب از اورژانس صحرائی تا بیمارستان صحرائی و سابقه نیروی امدادگردر شرایط مناسبی بود ولی زمان برگشت مصدوم ازصحنه تا پست امداد، از پست امداد تا اورژانس صحرایی، امکانات ارتباطی، سیستم تشکیل پرونده و نحوه ارسال مدارک مصدومین بهعقب وضعیت نامناسبی داشتد.
در مقایسه با نتایج این مطالعه با مطالعات دیگر ازجمله بررسی وضعیت امداد و انتقال در چند عمیات در دوران دفاع مقدس، مشخص می شود که هنوز اشکالات دربعضی از ابعاد زنجیر امداد و انتقال وجودد دارد. تقویت امکانات ارتباطی تامین امکانات مناسب جهت نقل و انتقال سریع مصدوم در مراحل مختلف، تشکیل و نگهداری و انتقال پرونده مصدومین به طریقه صحیح و استاندارد، ازجمله مواردی است که لازم است جهت تحقق آنها برنامه ریزی بهتری صورت گیرد.