سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عماد شاه منصوری – اعضا هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
داود افیونی –

چکیده:

تره ایرانی Allium ampeloprasum ssp.persicum یکی از سبزی های برگی پر مصرف محسوب میشود. به طور طبیعی، قابلیت تولید سوخیزه Bulbils در تره ایرانی با فراوانی کمتر از 1% وجود دارد اما گزارشی حاکی از تولید آن با اعمال تیمار منتشر نشده است. به این منظور تاثیردو تیمار شامل مکانیکی و مصرف تنظیم کننده رشد بنزیل آدنین BA در چهار مرحله از رشد گل آذین در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در تولید سوخیزه در این گیاه به آزمون گذاشته شد. صفات مورد اندازه گیری شامل درصد بوته های پاسخ داده، تعداد، اندازه و وزن سوخیزه های تولید شده بود. نتایج نشان داد که بین تیمار هورمونی و تیمار مکانیکی تفاوت معنی داری در میزان پاسخ و تعداد سوخیزه تولید شده وجود نداشت اما بین مراحل چهار گانه اعمال تیمار تفاوت معنی دار در سطح 1 درصدمشاهده گردید در مرحله A,B به ترتیب 77 و 67 درصد از بوته ها به تیمار پاسخ داده و به طور متوسط 22 عدد سوخیزه در مرحله A قبل از متورم شدن گلچه ها درون اسپات) قابل برداشت بود. طی یک آزمایش گلخانه ای، ) قابلیت تولید گیاه کامل با کاشت سوخیزه ها در دو اندازه ( قطر بین 1/5 تا 3 میلیمتر و قطر بین 3 تا 5 میلیمتر) در دوبستر کشت شامل بدون خاک ( مخلوط پیت ماس و پرلیت ) و خاک لوم، مورد مقایسه قرار گرفت. کاشت سوخیزه ها در تمامی تیمارها منجر به تولید گیاه کامل در شرایط مزرعه گردید