سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمد متولی – گروه فیزیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی
محمدرضا پهلوانی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه مازندران، بابلسر
یاسر آقابابایی – گروه فیزیک ، دانشگاه پیام نور فریمان

چکیده:

بررسی حالت های مقید سیستم های سه- جسمی یکی از مسائل مورد علاقه در مکانیک کوانتومی می باشد. تاکنون این سیستم با استفاده از روشهای متنوعی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله با در نظر گرفتن برهمکنش کولنی بین ذرات سیستم و جداسازی تابع موج کل سیستم بر حسب قسمت های فوق- زاویه ای و فوق- شعاعی، یک روش تئوری مناسب را جهت حل هامیلتونین سیستم سه-جسمی میونی بکار برده ایم. حالت های مقید و ترازهای انرژی این سیتم محاسبه و نتایج بدست آمده با داده های حاصل از روشهای معتبر دیگر مورد مقایسه قرار داده ایم.