سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی کاویانپورسنگنوء – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
سیدرضا موسوی حرمی – عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
اسدالله محبوبی –
علی کدخدایی –

چکیده:

تبخیری ها شامل طیف گسترده ای ازنهشته های شیمیایی میب اشند که درسطح یا نزدیک سطح زمین از شورابه های تغلیظ شده به وسیله تبخیر خورشیدی حاصل میشوند ازجمله مههمترین این فرایندها تشکیل سیمان انیدریت است که بصورت لایه ای پویکیلوتوبیک پرکننده تخلخل و فراگیر ندولی و بلورهای پراکنده پرکننده شکستگی و رگچه ای گسترش یافته است این بافت ها طی مراحل مختلف دیاژنزی بصورت جانشینی و نیز پرکننده تخلخل انواع رخساره ها را به درجات متفاوتی متاثرساخته اند نتایچ این مطالعات نشان میدهد که سیمان اندیریت عمدتا دررخساره های دولومیتی تشکیل میشود و دربخشهای ماسه سنگی سازند نیز مشاهده میشود این امر همچنین بیانگر تاثیر شورابه های غنی از سولفات درفرایند دولومیتی شدن می باشد.