سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اکبر اسماعیلی – کارشناس ارشدعلوم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام
فریده شیخ مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی

چکیده:

بررسی و جمع آوری توده های بومی درختان میوه اولین گام در برنامه های اصلاحی به شمار می رود دراین پژوهش 42 توده زیتون بومی از مناطق مختلف استان ایلام شناسایی شدند و با اندازه گیری صفت میوه، بذر و گل مورد ارزیابی قرار گرفتند. کلاستر بندی توده های مورد مطالعه با استفاده از الگوریتم های Average LinkageUPGMA برروی داده های استاندارد انجام گرفت. مشخص گردید که اکثریت توده ها در زیر کلاسترهای جداگانه قرار گرفتند. و بیشترین درصد تشابه در بین توده های کلاه فرج صالح آباد 9 و 10 و توده های گنجه میشخاص 1 ، 2 ، 3 ، و 4 به دست آمد. تجزیه واریانس یکطرفه برای تعیین تنوع توده های مختلف انجام گردید. تجزیه واریانس داده ها تفاوت معنی داری را بین توده های مناطق مختلف برای کلیه صفات مورد مطالعه نشانداد.