سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فاطمه دیبازر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مالی، گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران
مهرداد قنبری – دکتری حسابداری، عضو هیأت علمی گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی رقابتی و استراتژی تولید بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 7831 تا 78 بود. برای انجام این پژوهش 37 شرکت بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مالی آنها در دسترس بود به عنوان نمونه انتخاب گردید. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر روش، شبه آزمایشی و از نوع پس رویدادی می باشد. از نظر روش و نحوه گردآوری داده ها توصیفی همبستگی است و از روش شناسی مبتنی بر بازار استفاده شده است. داده های پژوهش از طریق بررسی اسناد و مدارک گزارش شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار رهآورد نوین جمع آوری شده اند. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه است. فرضیهها از طریق نتایج حاصل از الگوهای اقتصادسنجی و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفتند. بدین منظور از نرم افزارهای اویوز و اکسل استفاده شده است. به منظور تعیین معنی دار بودن الگوی رگرسیون از آمارهی F فیشر و برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر الگو از آمارهی T استیودنت در سطح اطمینان 39 درصد استفاده شده است. همچنین از آزمون دوربین واتسون نیز برای بررسی نبود مشکل خود همبستگی بین جملات پسماند استفاده گردید. برای آزمون نرمال بودن خطاها، از آزمون کولوموگروف – اسمیرنوف K-S استفاده شده است نتایج پژوهش نشان داد استراتژیهای رقابتی و تولید تأثیر مستقیم و معناداری بر عملکرد مالی ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده داراییها، نسبت کیوتوبین دارند. شرکتهایی که دارای استراتژی رقابتی رهبری هزینه و استراتژی تولیدکیفیت بالا، انعطاف پذیری بالا و بهای تمام شده پایین( قویتر هستند عملکرد مناسبتری دارند.