سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شراره کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روزبه مردان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کمپوست، ورمی کمپوست، لجن فاضلاب و کود شیمیایی بر عملکرد دانه وپروتئین، محتوای کلروفیل برگ، میزان نیتروژن برگ و بذر در ارقام مختلف سویا آزمایشی در قالب اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرتهای اصلی از 8 تیمار کودی تشکیل شد که عبارت بودند از : سطوح 20 و 40 تن در هکتار کمپوست زباله شهری، ورمیکمپوست و لجن فاضلاب، کود شیمیایی (سولفاتپتاسیم و فسفات آمونیوم به میزان 75 کیلوگرم در هکتار) و شاهد ( بدون کاربرد کمپوست یا کود شیمیایی). برای کرتهای فرعی نیز سه ژنوتیپ از سویا 032 ، 033 و JK در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه و پروتئین سویا را تیمارهای لجن 20 و 40 تن در هکتار، کود شیمیایی و کمپوست زباله 40 تن در هکتار تولید کرد. همچنین نتایج نشان داده است که بین ارقام مختلف سویا تفاوت معنیداری از لحاظ تمام صفات مورد مطالعه مشاهده شد. بیشترین عملکرد دانه و پروتئین را ژنوتیپ های Jk و033 تولید کردند. هر سه رقم سویا در تیمارهای کودی لجن وکمپوست زباله 40 تن حداکثر میزان نیتروژن برگ را نشان دادند. همچنین لاین 032 در تیمارهای کودی لجن وکمپوست زباله 40 تن از بالاترین محتوای کلروفیل برگ برخوردار بود . همین لاین در تیمارهای کودی لجن 20 و 40 تن، کمپوست و ورمیکمپوست 40 تن در هکتار بیش ترین درصد نیتروژن و پروتئین بذر را نشان داد. عملکرد دانه از همبستگی مثبت و معنیداری با عملکرد پروتئین، محتوای کلروفیل و درصد نیتروژن برگ برخوردار بود. به نظر میرسد که کاربرد ضایعات آلی در نظام کشاورزی میتواند راه حل مناسبی برای حفظ محیط زیست و بهینهسازی مصرف کودهای شیمیایی در کشورمان در نظر گرفته شود