سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آیلار حاج محمدی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
وحید تقی خانی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
سیروس قطبی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
ابراهیم نعمتی لای – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده:

در تولید میکرو و نانو پودرها بوسیله فرایندهای فـوق بحرانـی، تعیـین میـزان انبـساط حجمـی حلالهای آلی در اثر تزریق سیال فوق بحرانی و یا نزدیک به حالت بحرانـی از اهمیـت ویـژه ای برخوردار می باشد . در کار تجربی حاضر میزان انبساط حجمـی حلالهـای آلـی ماننـد تولـوئن و اتانول در تماس با دی اکسید کـربن در شـرایط فـوق بحرانـی و نزدیـک بـه حالـت بحرانـی در محدوده دمایی 293 تا 333 کلوین تعیین و اندازه گیری شـد ه اسـت . از انـدازه گیـری میـزان انبساط حجمی تولوئن و اتانول در یک دمای ثابت مشخص گردید، میـزان انبـساط حجمـی بـا افزایش فشار ابتدا به کند ی افزایش می یابد و در فشارهای بالاتر بطور ناگهانی افزایش می یابـد که این افزایش در فشارهای بالاتر شدیدتر است . به این ترتیب محدوده ای که انبـساط حجمـی حلالهای آلی بطور ناگهانی افزایش می یابد، محدوده مناسب جهـت تولیـد میکـرو و نـانو ذرات بوسیله فرایندهای فوق بحرانی می باشد . همچنین با افـزایش دمـا مـشخص گردیـد کـه تغییـر ناگهانی انبساط حجمی در فشارهای بالاتر اتفاق می افتد . از معادلـه حالـت Peng – Robinsonجهت پیش بینی انبساط حجمی حلالهای فوق الذکر در تماس بـا دی اکـسید کـربن اسـتفاده گردید و با مقادیر اندازه گیری شده مورد مقایسه قرار گرفت و میزان خطای میانگین نـسبی در محدوه دمایی 293 تا 333 کلـوین بـرای سیـستم تولـوئن + دی کـسید کـربن و اتـانول + دی اکسید کربن به ترتیب 15/1 و 14/9 درصد محاسبه گردید