سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه فرزاد – دانشکدة مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف،تهران،ایران
وحید تقی خانی – دانشکدة مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف،تهران،ایران
سیروس قطبی – دانشکدة مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف،تهران،ایران
ابراهیم نعمتی لای – دانشکدة مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف،تهران،ایران

چکیده:

یکی از روشه ای نوین ذخیره سازی گاز طبیعی جهت تأمین سوخت خودروهای گازسوز و نیز انتقال آن در مسافتهای طولانی، فناوری جذب گاز طبیعی بر روی جاذبها (ANG) می باشد . از جمله عوامل مؤثر در میـزان ذخیره سازی گاز طبیعی بر روی کربن فعال و آزادسازی آن، میزان رطوبت موجود در کربن فعا ل مـی باشـد . در کار تجربی حاضر از یک مجموعه دستگاهی مناسب به روش حجم سنجی (Volumetric) جهت اندازه گیریی میزان ذخیره سازی و آزادسازی گاز متان بعنوان اصلی ترین جـزء گـاز طبیعـی بـر روی کـربن فعـال خـشک و مرطوب در دمای ٢٧٣/٥ کلوین و تا فشارهای ٦٠٠ psia استفاده شده است . میزان ذخیره سـازی و آزادسـازی گاز متان بر روی کربن فعال مرطوب با درصدهای مختلف رطوبت تعیین گردیده و با میزان جذب و آزادسـازی
آن در نمونه خشک جاذب مورد مقایسه قرار گرفته است . از نتایج آزمایشگاهی بدست آمده مشخص گردیـد، بـا افزایش میزان رطوبت در شرایط عملیاتی م ورد مطالعـه ، میـزان ذخیـره سـازی و آزادسـازی گـاز متـان کـاهش می یابد . در مطالعه حاضر همچنین ایزوترمهای جذب برای نمونة کربن فعال خـشک و مرطـوب تعیـین و نـشان داده شده است که با افزایش فشار در یک دمای ثابت، میزان جذب ابتدا به شدت افزایش می یابـد و بـا افـزایش بیشتر فشار، به دلیل اشباع شدن کربن فعال از گاز متان، میزان افزایش به کندی صورت می گیرد . به عـلاوه بـا استفاده از داده های تجربی جمع آوری شده پارامترهای ایزوترم جذب فروند لیچ با دقت مناسب برای نمونه هـای کربن فعال خشک و مرطوب مورد مطالعه ، تعیین گردیده و ملاحظه شد ه است که معا دلة مذکوراز توانـایی لازم
جهت تخمین میزان جذب گاز متان بر روی کربن فعال برخوردار می باشد .