سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید صفیرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چم
مصطفی چرم – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالامیر معزی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مقادیر ًمعمولا کوچک فسفر در خاکها و گرایش آن به واکنش با اجزاء تشکیل دهنده خاک و تولید ترکیباتی نسبتاً غیر محلول و در نتیجه غیر قابل جذب برای گیاه ، فسفر را در زمینه حاصلخیزی خاک بسیار مهم می سازد بسیاری از فرآیندهای شیمیایی خاک تابع زمان هستند . برای شناخت کامل بر هم کنشهای دینامیکی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به ویژه فسفر با خاک و نیز به منظور پیش بینی سرنوشت آنها در طول زمان ، آگاهی یافتن از سینتیک این واکنشها حائز اهمیت است .سرنوشت فسفر استفاده شده بعد از تعادل آن بین فازهای جامد و محلول عمدتاً توسط سرعت بر هم کنش فسفر با ذرات خاک تحت تاثیر قرار می گیرد .بسیاری از مطالعات سینتیکی واجذب فسفر از خاکها با هدف توصیف فراهمی فسفر برای ریشه های گیاه بوده است . تاکنون محققین زیادی مطالعات سینتیک واجذب فسفر در خاک و استفاده از معادلات سینتیکی را برای توصیف آزاد شدن فسفر از خاک بکار گرفته اند . هدف از این تحقیق ، مطالعه اثرات کود فسفره و کود حیوانی همراه با کشت گندم در واجذب فسفر از خاک و استفاده از معادلات سینتیکی جهت توصیف آزاد شدن فسفر در خاک مورد مطالعه بود .