سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

شمیسا امانی لاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
افشین توکلی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان
امیرحسن امیدی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج

چکیده:

به منظور بررسی اثر قطع آبیاری برعملکرد دانه و برخی صفات مهم زراعی شش رقم گلرنگبهاره درمرحله گل دهی درمعرض تنش خشکی قرارگرفتند این آزمایش در قالب یک طرح اسپیلت پلات برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در سال زراعی 88 اجرا شد فاکتور اصلی شامل قطع ابیاری در مرحله گل دهی گیاه و براساس منحنی رطوبتی خاک و تا رسیدن مکش خاک به 2- مگاپاسکال آبیاری مجدد انجام شد و سطوح فاکتور فرعی نیز شش رقم گلرنگ به اسامی گلدشت زنده رود اصفهان 14 KW11 KW9 MEC25 MEC39 درنظر گرفته شدند تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد که بالاترین عملکرد دانه متعلق به رقم زنده رود در سطح تنش با عملکرد 2177 کیلوگرم درهکتار بود. میانگین عملکرد روغن ارقام معنی دار بود بالاترین میزان عملکرد روغن درهکتار 673/34 کیلوگرم درهکتار از رقم زنده رود و کمترین میزان از رقم گلدشت 412/87 کیلوگرم درهکتار در شرایط تنش خشکی حاصل شد.صفات عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک (r=0/792 و عملکرد دانه با عملکرد روغن (r=0/963 همبستگی مثبت و معن یدار نتایج نشان داد با توجه به همبستگی بالای عملکرد روغن با عملکرد دانه و اینکه روغن عمده ترین محصول اقتصادی گلرنگ است لذا برای افزایش عملکرد روغن ابتدا باید عملکرد دانه را افزایش داد که خود نیز تابعی از بیوماس گیاه و تعداد غوزه در بوته و تعداد دانه در غوزه است.