سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آلاله متقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت اله پیردشتی – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدعلی بهمنیار – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ارسطو عباسیان – مربی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

روند رو به رشد جمعیت و نیاز جامعه به تامین کالری مورد نیاز از طریق مصرف روغنهای نباتی، توسعه کشت دانه روغنی سویا را بواسطه روغن مطلوب، پروتئین زیاد و مرغوب ضروری می سازد [ فروزان،1384] امروزه از کودهای شیمیایی بعنوان ساده ترین و سریعترین ابزار، جهت حداکثر تولید در واحد سطح استفاده می شود [ملکوتی، 1375]لیکـن مصرف بالای آن به همـراه مدیریت نامناسب مزرعه مانند سوزاندن بقایای گیاهی فرسودگی خاک را افـزایش میدهد، در این میان بازیافت پسماندهای آلی بهمراه کاربرد مناسب کودشیمیایی، خطرات محیطی ناشی از کشاورزی
فشرده را کاهش می دهد ] [.Keeney, 1987 کاربرد کودهای کمپوست بر روی تعداد زیادی محصولات زراعی به جهت ارتقاء ارزش غذایی محصولات و شرایط فیزیکی و میکروبی خاک موفقیت آمیز بوده است [Robin et al., 2001 ]بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تاثیر جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی برعملکرد و اجزاء عملکرد محصول سویا و همچنین مقایسه تاثیر کودهای شیمیایی و آلی می باشد .