سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ژاله بحرینی مطلق – آموزش و پرورش شهرستان دشتستان/دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

هدف از اجرای این پژوهش مطالعه تجربی میزان تأثیر عکاسی کردن کودکان پیش دبستانی دختر و پسر بر نیات ادراکی آنها بود. پژوهش به روش آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه گواه اجرا گردید. بدین منظور 56 نفر (28 نفر دختر و 28 نفر پسر) از کودکان 7-6 ساله که در مراکز پیش دبستانی ضمیمه مدارس ابتدایی ثبت نام نموده بودند به طور تصادفی انتخاب شدند. داده ها از طریق آزمون پیشرفته ی ادراکی- دیداری فراستیگ (1996) جمع آوری گردید. در ابتدا از آزمودنی ها در گروه های آزمایش (14 دختر و 14 پسر) و گروه کنترل (14 دختر و 14 پسر) پیش آزمون به عمل آمد. سپس آموزش عکاسی بر گروه آزمایش به مدت 12 هفته در 12 جلسه ی 60 دقیقه ای انجام گرفت و در نهایت از گروه های آزمایش و کنترل پس آزمون به عمل آمد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد بین ثبات ادراکی آزمودنی های دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد.