سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

داریوش مولا – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز
سیدمحمد موسوی بفرویی – تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
مجید احمدی – دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز

چکیده:

در این تحقیق تصفیه هوازی آبهای آلوده به مواد نفتی در یک بیوراکتور سه فازی با بستر سیالی در مقیاس پایلوت که در آن میکروارگانیزمهای تجزیه کننده مواد نفتی بر روی ذرات پی وی سی چسبیده شده اند، انجام گردیده است. خانواده میکروارگانیزم های تجزیه کننده مواد نفتی شناسایی و پارامترهای سینیتیکی واکنش بیوشیمیایی تعیینشده اند. یک مدل بیوفیلمی حالت پایا بر اساس مدل گلوله متخلخل که نفوذ و واکنش مواد آلی در داخل بیوفیلم، ضریب پخش محوری در بیوراکتور ومقاومت انتقال جرم خارجی بین بیوفیلم و فاز مایع را در نظر گرفته است، ارائه گردید. مدل توسعه ارائه شده ، بر اساس واکنش بیوشیمیایی مرتبه اول در بیو فیلم بنا شده است. ازنتایج تجربی به دست آمدهاز بیوراکتور سه فازی ساخته شده برای آزمایش اعتبار مدل پیشنهاد شده استفاده شد. توافق قابل قبولی بین نتایج تجربی و تئوری به دست امد که اعتبار مدل پیشنهادی را تایید نمود. همچنین این مدل ضخامت بهینه بیو فیلم را حدود 100-200µm پیش بینی میکند.