سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد غفوری – کارشناس ارشد رشته MBA ، پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان
محمد حسن قلی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
اسماعیل رمضانپور – عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی عملکرد مالی شرکتهای کشتیرانی ایرانی و مقایسه آنها با هم در راستای ایجاد انگیزه فرصت لازم برای ارتقاء عملکرد شرکتهای کشتیرانی ایرانی است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش، تحقیقی توصیفی است که با به کارگیری روش پیمایشی داده های مورد نیاز از صورتهای مالی و اسناد حسابداری جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش را شرکتهای کشتیرانی فعال در صنعت حمل و نقل کشور تشکیل می دهند که از بین آنها 51 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. با توجه به اینکه عملکرد مالی این شرکتها در قالب دو نوع قرارداد اجاره سفری و اجاره زمانی ثبت می گردد، مقایسه این دو نوع قرارداد در شرکتهای کشتیرانی ملاک ارزیابی عملکردشان قرار گرفت. بدین ترتیب داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار Spss و آزمون تی تسیت مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از تفاوت معنادار دو نوع قرار داد اجاره سفری و زمانی از لحاظ درآمد و بهای تمام شده و هزیه های مالی بوده است. در حالیکه بین دو نوع قرار داد از لحاظ هزینه های عمومی تفاوت معنی داری یافت نشد