سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید شاکری – دانشچوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز، ایران

چکیده:

گرچه مولفه های امروزی حکمرانی خوب و نیز الزام تلقی از حکمرانی به صورت رابطه دو سویه بین شهروندان و حکومت و تا حدی به لحاظ ماهوی در ارتباط با این مولفه ها بین نهچ البلاغه و نظریات امروزی شباهت هست اما نگرش امیر المومنینی (ع) به مقوله جکومت و حکمرانی خوب در نهج البلاغه از یک ترکیب دو گانه در درجه نخست در شکل معنوی و توحیدی و در درجه بعدی اهمیتدر سطح مادی و دنیوی تشکیل شده است در حالی که درون مایه مولفه های خکمرانی خوب مطرح شده در غرب نشئت گرفته از اومانیسم و انسان مخوری به جای خدامحوری و اولیت های عمدتا عین و کنتر تکامل جویاناه است .