سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منیره فغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان،ایران مسئول مکاتبات
خلیل قربانی – -استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،ایران
میثم سالاری جزی – -استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،ایران

چکیده:

مطالعه وضعیت خشکسالی در نواحی مختلف در تدوین طرح های مقابله با خشکسالی و مدیریت خطر آن (پایش خشکسالی)از اهمیت زیادی برخوردار است بارندگی یکی از مهم ترین متغیرهایی است که از آن در تعریف خشکسالی استفاده می شود. نمایه های مختلفی بر پایه بارش برای ارزیابی خشکسالی ارائه شده است. . بررسی حالات وقوع همزمان طبقات هر نمایه معین خشکسالی می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی تطابق نمایه ها باشد. دراین پژوهش، با استفاده از داده های بارندگی ماهانه چهارایستگاه سینوپتیک (ارازکوسه، غفار حاجی، رامیان، آق قلا) وابسته به سازمان هواشناسی استان گلستان، وقایع خشکسالی با استفاده از نمایه های شاخص بارش استاندارد(SPI)، شاخص عدد Z (ZSI)، شاخص Zچینی اصلاح شده( (MCZI، شاخص Zچینی(CZI) تعیین شد. پس از محاسبه نمایه های خشکسالی فوق در مقیاس زمانی سالانه، نتایج براساس روش تحلیل خوشه ای(Cluster Analaysis)و همبستگی آماری بین نمایه ها، دسته بندی و مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی معیارهای محاسبات نشان داد که نتایج معیار های) CZIو(SPIاز لحاظ توصیف وضعیت خشکسالی بسیار به هم نزدیک می باشند. بر این اساس، معیارهای(SPIوCZI) به عنوان بهترین سنجه ها جهت ارزیابی خشکسالی هواشناسی شناخته شدند.