سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران
محمد نخعی – دکتری هیدروژیولوژی
پدرام سهرابی دهنوی – کارشناسی ارشد ژئوشیمی

چکیده:

امروزه استفاده از روشهای ژئواستاتیستیک برای تخمین متغیرهای مکانی با استفاده از داده های همان متغیر (کریجینگ) و یا با استفاده از متغیرهای کمکی (کوکریجینگ) در علوم آب و خاک بسیار موردتوجه متخصصین قرار گرفته است .با توجه به اهمیت اطلاع از وضعیت کیفیت آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی و نیز هزینه بر و وقت گیر بودن اندازهگیری پارامترهایCL وSAR یافتن راهکاری برای تخمین آنها با استفاده از پارامترهایی که اندازه گیری آنها راحت تر است امری ضروری به نظر میرسد . در این مطالعه برای تخمین پارامترهای مذکور در دشت کبودرآهنگ از تخمین چند پارامتری کوکریجینگ وکریجینگ استفاده گردید و شوری آب به عنوان متغیر کمکی در نظر گرفته شد .نتایج حاصل از روش کوکریجینگ با کریجینگ و مدل های رگرسیونی انتخاب شده برای برآوردCL وSARبه کمک معیار آماریRMSE مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که روش کوکریجینگ با ضریب همبستگی بالا و نیم تغییرنمای نمایی نسبت به روش کریجینگ انتخاب شده دقیق تر است