سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه ارومیه
وحیدرضا وردی نژاد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

تغییر اقلیم یکی از معضلات کنونی جامعه بشری است. در سالهای اخیر نقش انسان در تغییر اقلیم آشکار شده و مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق مطالعه انحراف برخی پارامترهای اقلیمی در شهر ارومیه از حالت نرمال می باشد. برای بررسی تغییرات اقلیمی از روش آزمون من- کندال در دوره آماری 39 ساله ایستگاه سینوپتیک ارومیه استفاده گردید. در این راستا شاخص های متوسط دمای روزانه،حداکثر و حداقل دمای مطلق، تعداد روزهای بارندگی و رطوبت نسبی مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش من- کندال روند تغییرات پارامترهای مذکور مشخص گردید. نتایج به دست آمده از تحلیل ها نشان داد که متوسط دما، حداکثر دما وحداقل دما دارای روند مثبت، تعداد روزهای بارندگی دارای روند منفی و رطوبت نسبی فاقد روند می باشد