سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ذبیح اله عاشوری – بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات چای کشور
عبداله محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا نقوی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی و دامی
کوروش فلک رو – بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات چای کشور

چکیده:

به منظور مطالعه تنوع سیتوژنتیکی کلونهای انتخابی چای Camellia sinensis در ایران مطالعات کروموزومی روی هفت کلون به روش اسکواش انجام شد. از الفابرومونفتالین به عنوان پیش تیمار و از محلول تثبیت کننده فارمر جهت تثبیت ریشه ها و عمل هیدرولیز به وسیله اسید کلریدریک 1 نرمال و رنگ آمیز به وسیله استوایرون هماتاکسلین صورت گرفت طول کل کروموزوم طول بازوی بلند، طول بازوی کوتاه نسبت بازوی بلند به کوتاه و شاخص سانترومری و همچنین تعداد کروموزومها اندازه گیری شدند در همه ژنوتیپ ها تعداد کروموزومها 30-2n بود تجزیه واریانس براساس آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور ژنوتیپ با هفت سطح و کروموزوم با 15 سطح در سه تکرار در قالب طرح کاملاتصادفی انجام شد.