سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا منیری – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محسن اسداسدآبادی – گروه مواد پیشرفته ، پژوهشکده مواد ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، کرج –
عبدالجواد نوین روز – گروه مواد پیشرفته ، پژوهشکده مواد ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، کرج
علیرضا هژبری – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

در این بررسی، ابتدا آلیاژ Fe-Cr-W-V توسط عملیات ذوب القایی و نورد گرم تهیه گردید. سپس در ۱۰۰۰درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ دقیقه آستنیته شدو در پی آن عملیات بازگشت در ۶۰۰درجه سانتیگراد به مدت ۲۰ ساعت روی سیستم انجام شد. به دنبال عملیات بازگشت نانو کاربیدها در ساختار زمینه این آلیاژ تشکیل شد. با استخراج این نانو ذرات و با استفاده از آنالیزهای XRD و میکروسکوپ TEM، استوکیومتری، اندازه و شکل هندسی این ذرات شناسایی گردید. همچنین اثر عملیات حرارتی روی میکروساختار توسط آنالیزهای OM و SEM بررسی شد. نتایج نشان داد که عمدتاً دو نوع ذره کاربیدی M7C3 و M23C6 و به دو شکل کروی و بلوکی شکل در این آلیاژ تشکیل می شود. همچنین نشان داده شد که متوسط ضخامت ذرات کاربیدی ۷۰nm و متوسط طول این ذرات در حدود ۱۳۰nm می باشد.