سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داریوش عباس زاده – کارشناس ارشد فقه ومبانی حقوق اسلامی
محمدعلی عباس زاده – کارشناس ارشد فقه ومبانی حقوق اسلامی
محمد سرباز – کارشناس مهندسی نرم افزار کامپیوتر

چکیده:

خشونت یکی از بزرگترین مشکلاتی است که دانشمندان حوزه علوم اجتماعی در هزاره ی جدید با آن مواجه می باشند وکانون توجه بسیاری از صاحبنظران و مسئولان قرار گرفته است، شواهد موجود نشان می دهد که این پدیده در جامعه مانیز در حال گسترش است و به اشکال مختلف نمایان است. یکی از گروههای اجتماعی که به نوعی درگیر و قربانی اینمعضل اجتماعی است جوانان و نوجوانان هستند که به عنوان یک مسأله اجتماعی همانند سایر مسائل اجتماعی دیگر تحتتأثیر عوامل مختلفی است.این تحقیق به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش جوانان به خشونت پرداخته که در آن ازتئوری های جامعه شناختی در دو پارادایم اثبات گرا و برساخت گرا استفاده شده است.این تحقیق به صورت پیمایشی و بهکمک ابزار پرسشنامه با حجم نمونه 400 نفر از جوانان 15 تا 29 ساله شهرپارس اباد مغان در سال 1393 انجام گرفته است. نتایج و یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای: «پایگاه اقتصادی- اجتماعی و کشمکش والدین، احساس بی عدالتی، وقوع جرم در محله، احساس ناکامی،» با خشونت جوانان رابطه مستقیم و معنی داری داشتند. درنهایت با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهادها و راهکارهایی برای کاهش خشونت جوانان در جامعه ارائه شده است.