سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محبوبه ابوالحسنی زراعتکار – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
امیر لکزیان – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامحسین حق نیا – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا آستارایی – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

اهمیت این فرایند صرفه جویی در مصرف کودهای شیمیایی، تامین نیتروژن متناسب با نیاز گیاه و در نتیجه افزایش عملکرد گیاه است . امروزه در برنامه ریزی برای سیستمهای کشاورزی پایدار استفاده از این نوع همزیستی یک ضرورت اساسی تلقی می شود . تنشهای محیطی بر تعداد جدایه های ریزوبیوم و توان تثبیت زیستی نیتروژن تاثیر منفی دارند نژادهای مختلفی از باکتری ریزوبیوم در خاک وجود دارند که تاثیر آنها برمیزبان از نظر تثبیت زیستی نیتروژن و مقابله با تنشهای محیطی یکسان نیستتلقیح گیاهان لگومینه با جدایه های بومی ریزوبیوم مقاوم به شوری و خشکی در شرایط نامساعد محیطی، تاثیر مثبتی در رابطه همزیستی لگوم – ریزوبیوم دارد و در نتیجه افزایش تثبیت زیستی نیتروژن و افزایش عملکرد گیاه را بدنبال دارد