سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالمحمود داورپناه – ایران زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده علوم گروه فیزیک
اس دی بررت – انگلستان لیورپول مرکز تحقیقات علوم سطح دانشگاه لیورپول
دی اس مارتین – انگلستان لیورپول مرکز تحقیقات علوم سطح دانشگاه لیورپول

چکیده:

طیف سنجی بازتابی ناهمسانگرد روش اپتیکی مهمی در فیزیک سطح حالت جامد است . این روش اختلاف در مولفه های عمود بر هم بازتابش نور قطبیده خطی که تقریبا به طور عمود بر سطح فرود می اید رااندازه می گیرد . طیف حاصل بصورت نسبت اختلاف بازتابندگی نمونه مورد آزمایش در امتداد هر یک از دو محور (rx & ry)و میانگین بازتابندگیrبر حسب انرژی فوتون فرودی داده می شود . در این مقاله اندازه گیریهای طیف سنجی بازتابی ناهمسانگرد از فلزCu(110)که دارای شبکهFCCاست را ارائه می کنیم . نمودارهای بازتابی ناهمسانگرد سطح ناصاف و صافCu(110)سه قله تشدید در انرژیهای 4,2 و 3,8 و 2,1 الکترون ولترا نشان می دهد . اثرات گرمایی بر روی این طیفها نیز بررسی شده است