سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عباس احمدی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
قوام الدین زاهدی امیری – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران .
شهلا محمودی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
ابراهیم مقیسه – دانشجوی دکتری گروه مهندسی علوم خاک دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه ته

چکیده:

خاکهای دارای رژیم رطوبتی اریدیک در رده اریدی سول درصد قابل توجهی از وسعت مراتع مناطق خشک و نیمه خشک ایران را در بر گرفته اند . در بین اریدی سولها، اریدی سولهای گچیGypsids با 12 درصد و اریدی سولهای شور ) ) Salids با 9/2 درصد بیشترین مساحت اراضی مزبور را در برگرفته اندعلیرغم گسترش نسبتاً زیاد خاکهای اریدی سول و بویژه خاکهای شور و گچی در ایران، مطالعات انجام شده راجع به اثرات این خاکها روی پوشش گیاهی محدود و پراکنده بوده است . مطالعه موردی حاضر با هدف شناسایی بخشی از گونه های گچ دوست و شور
پسند و همچنین بررسی رابطه انتشار گیاهان با خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکهای شور و گچی مراتع قشلاقی منطقه اشتهارد کرج انتخاب گردیده است . بدیهی است با شناخت گونه های مقاوم و مفید می توان در برنامه های اصلاح و احیا مراتع واقع در اراضی شور و گچی با توجه به پتانسیل های موجود، نظرات کارشناسی ارائه داد .