سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا شاکری – کارشناسان ارشد رسوب شناسی
سمیه پرهام –
محمدرحیم کریمی – کارشناس ارشد نفت

چکیده:

سازند سروک با سن سنومانیت ترونین یکی ازمخازن نفتی مهم درجنوب غرب ایران محسوب می شود دراین مطالعه به بررسی رخساره ها محیطهای رسوبی و چینه نگاری سکانسی بخش مخزنی سازند سروک دریکی ازمیادین موجوددرفروافتادگی دزفول پرداخته شدهاست نتایج حاصل از مطالعه رسوب شناسی بررویمغزه ها و مقاطع نازک حاصل ازمغزه ها و خرده های حفاری مربوط به 5 حلقه چاه درمیدان موردمطالعه برروی این سازند منجر به شناسایی 5دسته رخساره گردیده است که این رخساره ها دریک پلاتفرم کربناته ازنوع شلف باز ته نشست یافته اند زیرمحیطهای شناسایی شده شامل لاگون تپه های سدی بیوکلستی و ریفهای رودیستی و محیط کم ژرفای دریایی باز است ریفهای رودیستی بصورت ریفهای تکه ای مجزا درمحیط تشکیل شده و ارتباط محیط لاگون را با دریای باز بوطر کامل قطع نکرده است همین مساله باعث تنوع و فراوانی بالای موجودات موجود درلاگون شده است.