سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه پرهام – کارشناس ارشد رسوب شناسی
علیرضا شاکری – کارشناس ارشد رسوب شناسی
محمدرحیم کریمی – کارشناس ارشد نفت

چکیده:

سازندسروک یکی ازمخازن مهم نفت درجنوب غرب ایران راتشکیل میدهد دراین مطالعه به بررسی رسوب شناسی و ویژگیهای مخزنی بخش بالایی سازند سروک دریکی از میادین موجود درفروافتادگی دزفول پرداخته می شود نتایج حاصل ازمطالعه مغزه ها و مقاطع نازک 3 چاه درمیدان مورد مطالعه منجر به شناسایی 5رخساره گردیده است فرایندهای دیاژنتیکی مختلفی روی سازند سروک تاثیر گذار بوده است ازجمله این فرایندهامیتوان به میکریتی شدن آشفتگی زیستی نئومورفیسم تراکم انحلال سیمانی شدن دولومیتی شدن سیلیسی شدن و پیرتی شدن اشاره کرد این فرایندها درسه محیط دیاژنتیکی دریایی متئوریکی و تدفینی روی رسوبات سازند سروک تاثیر گذار بوده اند. تخلخل درنمونه های موردمطالعه بوسیله هیبریدی ازفرایندهای رسوبی دیاژنتیکی و شکستگیهای مکانیکی بوجود آمده است ازمهمترین تخلخلهای اولیه که بوسیله فرایندهای رسوبی ایجاد شده میتوان تخلخل درون رودیست ها فرامینیفرهای بنتیک و پلاژیک را نام برد