سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فتاح ربیعی – کارشناسی ارشد شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
کاظم مهان پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمد میرنظامی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

دراین مقاله رنگ بری و معدنی شدن رنگ اسید رد 52 با استفاده از ZnO ثبت شده روز زئولیت بنتونیت به عنوان کاتالیست در حضور نور UV-C و پراکسید هیدروژن مورد مطالعه قرارگرفت بنابراین اثرات پارامترهای مختلفی نظیر مقادیر کاتالیست دمای واکنش غلظت اولیه رنگ و مقدار پراکسید هیدروژن و اثر PH محلول رنگ روی کارایی تخریب رنگ مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان میدهد که با استفاده از ppm38 پراکسید هیدروژن و 100ppm کاتالیست در pH=5 اسید رد 52 می توند در مدت 100 دقیقه در یک فوتوراکتور بچ 95% اثر رنگ بری داشته باشد ساختار سطح و ویژگیهای ساختاری مورفولوژی نانوساختار ZnO تثبیت شده روی بنتونیت توسط تکنیکهای SEM,,XRD مورد بررسی و انالیز قرار گرفت . نتایج ازمایشها ماگزیمم فعالیت فوتوکاتالیستی را نشان میدهد از نظر سینتیک واکنش مرتبه اول ارزیابی قرا رگرفت.