سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عمران عالیشاه – استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور،
عبداله محمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
ابراهیم هزارجریبی – مربی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

رقم30 سویا از گروههای رسیدگی متفاوت ، در سال زراعی 89-88 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار، به منظورمطالعه روابط ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی وارتباط آنها با عملکرد دانه موردارزیابی قرار گرفتند ، ، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام ازنظر صفات موردبررسی اختلاف معنی داری داشتند که دلالت بروجود تنوع ژنتیکی بین ارقام دارد. صفات روزتاگلدهی ، روزتارسیدگی ، تعدادشاخه دربوته همبستگس مثبت ومعنی داری باعملکرددانه داشتند. درمدل رگرسیون گام به گام حدود 79 % درصدتغییرات توسط % صفات روزتاگلدهی ، تعداددانه در بوته ، تعدا شاخه دربوته ، درصد پروتئین دانه ونسبت وزن پوسته به وزن دانه و 21 آن توسط سایر صفات مورد بررسی توجیه گردید ، طبق نتایج تجزیه علیت بیشترین وکمترین اثر مستقیم ومثبت برعملکرد دانه به ترتیب مربوط به روز تا گلدهی ( 0.62 ) ودرصد پروتئین دانه ( 0.25 ) ، بنابراین روز تا گلدهی را می توان به عنوان معیا گزینش در برنامه های اصلاحی برای بهبود عملکرد دانه مورد استفاده قرارداد