سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زیبا خدائیان چگنی – کارشناس ارشد پترولوژی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
علی اکبر بهاری فر – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ابهر
محمدهاشم امامی – عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
محمد محجل – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گرانیتوئیدهای مورد مطالعه در غرب شهرستان سامن واقع شده و بخشی از پهنه سنندج- سیرجان هستند. مطالعه میکروسکوپی حاکی از وجود دو نوع ساختار در سنگهای منطقه است. ساختارهایبا منشا ماگمایی نظیر منطقه بندی و خاموشی موجی که در حین انجماد ماگما یا مراحل پایانی انجمادماگما ایجاد شدهاند و ساختارهای حاصل از دگرشکلی نظیر تفریق مکانیکی، همرشدی گرافیکی، ماهی میکا و ،S-C میرمکیت، ماکل دگرشکلی، مرز خردهدانه، پورفیروکلاست پوششی، برگوارگیکینکشدگی که بعد از انجماد ماگما و یا در حالت جامد تشکیل شدهاند که هر یک در مقیاس درون بلوری و یا میانبلوری در گرانیتوئیدهای منطقه ظهور پیدا کردهاند. برخی از ساختارهای حاصل از دگرشکلی بعدی، نظیر پورفیروکلاستهای پوششی، برگوارگیS-C و میکاماهی ها خاص دگرشکلی برشی هستند که بیانگر فعالیت حرکات برشی در منطقه است