سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
علی عسگری – استادیار توسعه منابع انسانی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

در هزاره سوم، مدیریت دانش به عنوان یک نیاز راهبردی برای مؤسسات آموزشی و آموزش عالی مطرح شد .درواقع، میزان بهره گیری سازمان ها و جوامع از سرمایه های انسانی، فکری و اطلاعاتی، برتری بلندمدت آن ها راتضمین می کند. امروزه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به منظور مقابله با چالش ها و پیچیدگی های محیطپیرامون خویش، ناگزیر از بهره گیری از شیوه ها و سبک های نوین مدیریت هستند. یکی از کارآمدترینشیوه های فوق، مدیریت دانش است که در محیط های یادگیرنده و دانش محور به مطلوب ترین شکل ایجادمی شود. با توجه به اهمیت مدیریت دانش در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، هدف از این مقاله شناساییعوامل زیرساختی استقرار مدیریت دانش میباشد. مهمترین عوامل عبارت اند از: فن آوری اطلاعات، فرهنگ-سازمانی و ساختار سازمانی که در این مقاله موردبررسی قرارگرفته است. در پایان با توجه به نتایج حاصلهپیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت مدیریت دانش ارائهشده است.