سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی فرجی –
احمد مشاعی –
اسماعیل ساعی ور –

چکیده:

شبیه سازی عددی تولید تابش سونولومینسانس برای چهار غلظت مختلف اسید فسفریک به عنوان مایعی با فشار بخار کم و لزجت زیاد انجام شده است. نتایج نشان دهنده ایجاد ماکزیمم تابش سونولومینسانس در یک غلظت بهینه ( حدود % ۲۵ ) است. محاسبه کمی شدت تابش در محلول % ۲۵ اسید فسفریک و مقایسه آن با شدت سونولومینسانس در آب، نشان دهنده افزایش ۲۰ برابری شدت تابش در اسید نسبت به آب است.