سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهیار رهامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلا
عبداله محمدی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد واح
محمود خسروشاهلی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رضا توکلی – بنیزی

چکیده:

فلفل سبز capsicum گیاهی از خانواده solanacaea است در این مطالعه بذر یک رقم خارجی و سه اکوتیپ فلفل از بانک ژن گیاهی موسسه ی اصلاح و تهیه بذر و نهال کرج تهیه و مورد مطالعه سیتوژنتیکی قرارگرفت. بذرو روی کاغذ صافی مرطوب در داخل پتری دیش و در دمای 25 درجه سانتیگراد جوانه دار شدند. بعد از اینکه طول ریشه ها به 2-1 سانتی متر رسید نوک ریشه ها به مدت 2/5 ساعت توسط 8- هیدروکسی کینولئین در دمای اتاق پیش تیمار و سپس در محلول 3 به 1 اتانول و اسید استیک تثبیت شدند. به منظور رنگ آمیز نمونه ها به مدت 48 ساعت در استو اورسئین 2% و در دمای 4 درجه سانت یگراد قرارگرفتند کروموزوم ها و کاریوتیپ ها برای هر چهار ژنوتپی تعداد کروموزوم 24-2n را نشان دادند.