سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرجان پدیدار – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا
علیرضا حسین پور – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا
فریده کرباسی – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

دامنه غلظت اسیدهای آلی آلیفاتیک در ریزوسفر ناشی از ترشح گیاهان و ریز جانداران 0/5 تا 5 مول در متر مکعب می باشد . این اسیدها به دلیل تشکیل کمپلکس اسید آلی – فلز، تبادل لیگاندی و واکنش پروتونی شدن در هوادیدگی کانی ها نقش دارند . نوع و غلظت اسیدهای آلی موجود بر شدت فرایندهای خاک تاثیر میگذارند [.2] اسیدهای آلی مثل سیتریک و اگزالیک که ترکیبات پایداری با فلزات تشکیل می دهند، تاثیر بیشتری بر روی حلالیت فلزات نسبت به آنهایی که ترکیبات پایداری تشکیل نمی دهند دارند [.1] مطالعات زیادی در مورد اثر اسیدهای آلی با وزن ملکولی کم بر روی جذب فلزات انجام شده در حالیکه تحقیقات بسیار کمی درمورد تاثیر این اسیدها بر رهاسازی فلزات انجام شده است [.3] نظر به اینکه در مورد سرعت آزاد شدن روی در خاکهای همدان مطالعه انجام نشده و اطلاعاتی در مورد سرعت آزاد شدن روی می تواند در مدیریت حاصلخیزی خاک ها در رابطه با روی مفید باشد لذا مطالعه فوق با اهداف زیر انجام شد :
1- بررسی توانایی اسید سیتریک و اسید اگزالیک رقیق در آزاد کردن روی از خاک
2-توصیف سرعت آزاد شدن روی با استفاده از مدل های سینتیکی مختلف
3- ارتباط ویژگی های آزاد شدن روی با خصوصیات خاک